Co robi aktuariusz? Opis profesji.

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub mających ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, poświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony roczny staż pod kierunkiem aktuariusza.

kliknij i spawdź

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza mają miejsce co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego testu, którego każda część ma 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń odpowiada za wycenę zobowiązań wobec kontrahentów jak i konstrukcję produktów tak, aby poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań. Głównymi obszarami działań zawodowych aktuariusza są wycena produktów ubezpieczeniowych – szacowanie składki, zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowo-technicznych i określanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; kalkulacja ryzyka: ubezpieczeniowego (związanego ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec kontrahentów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych oraz wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową klientów) oraz (więcej) operacyjnego.

Ta użyteczna oferta (http://wonia.pl/czy-warto-brac-slub-w-zimie/) jest przygotowana dla miłośników opisywanej tematyki. Jeśli zaliczasz się do nich, to wejdź na taki link!

Ponadto również ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); wycena wartości firmy opierając się o metodykę Embedded Value oraz AV; kalkulacja podstawowych elementów które wpływają na wzrost EV, będących podstawą oceny dodanej wartości, pochodzącej z aktywności zarządu przedsiębiorstwa. Aktuariusz zatem określa, kwantyfikuje i szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz TUW, kontrolę aktywów zabezpieczających te rezerwy, analizy statystyczne, tworzenie taryf, doradzanie Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów podstawowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze i inne