Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej musi odbywać się w sposób ustalony na podstawie akceptacji dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego

Dokumentacja niearchiwalna, jest to dokumentacja, która ma okresowe zastosowanie i po ustalonym czasie jej przechowywania jest brakowana. Stanowi odrębną grupę od dokumentacji archiwalnej.

kosz

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Określony okres archiwizowania dokumentacji niearchiwalnej jest zróżnicowany na określone grupy kwalifikacyjne do ustawowego okresu jej archiwizowana i po tym okresie może nastąpić brakowanie dokumentów z zachowaniem określonych przez kodeks cywilny oraz karny czasów przedawnienia dokumentacji terminowej. Też ustalone szczeble kwalifikacyjne rozróżniają papiery terminowe na ustalone obszary, które pokazują na sposób i termin recyklingu dokumentów zaznaczonych symbolami: „B”, „Bc” i „BE”. Symbol „B” oznacza kategorie archiwalną dokumentacji terminowej, czyli archiwizowanej dokumentacji do okresu jej przeterminowania.

Powiązane artykuły –

Dokumenty terminowe określone symbolem „B” z końcówką cyfry arabskiej, np. 5, 10, 25, jest to kategoria dokumentacji niearchiwalnej o okresowym znaczeniu praktycznym. Po ustalonym terminie jej archiwizowania, którą określa liczba arabska, jest niszczona. Trzeba koniecznie tu tej pamiętać, że okres jej archiwizowania liczy się w całych latach kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku kolejnego do terminu jej wydania po koniec terminu jego

znak

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com

użytecznego znaczenia. Dokumentacja niearchiwalna określona symbolem „Bc” ma krótkotrwałe zastosowanie faktyczne i po bezpośrednim upływie jej praktycznej użyteczności jest dawana do recyklingu.

Zaś dokumentacja czasowa określona znakiem „BE” z dodaniem liczby arabskiej, jest to dokumentacja, która po okresie archiwizowana, np. BE15 czyli po 15 latach przechowywania jest poddawana ponownej ekspertyzie przez rzetelną komisję wybraną przez archiwum państwowe. Brakowanie dokumentów niearchiwalnych w państwowych i pozarządowych spółkach może dziać się wyłącznie za aprobatą dyrektora miejscowego archiwum państwowego.

Komórki w rękach prywatnych takie jak spółki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie itp. mogą zwracać się do archiwum państwowego o wypowiedzenie zgody dotyczącej brakowania akt. Brakowanie dokumentów musi być czynione regularnie raz w roku, a w przypadku niewielkich archiwów czy składnic w miarę potrzeb – zobacz. Po otrzymaniu zgody miejscowego archiwum państwowego, dokumenty terminowe należy przyszykować do recyklingu uniemożliwiając zwłaszcza dostęp osób trzecich do informacji zamieszczonych w aktach. Recykling (bezpłatny dostęp) dokumentów musi byś monitorowany przez odpowiednią komórkę nadzorującą brakowanie aktów. Akty zawierające dane osobowe, adresowe czy istotne szczegóły mówiące o instytucji muszą przed przekazaniem ich na makulaturę, zostać usunięte (np.

Miej na uwadze to, że istotna oferta powinna być przedstawiona w odpowiedni sposób. Przeglądnij trochę kolejnych stron i wybierz taki towar, który Ci się spodobał.

niszczarką).